Visa pra sa Nobya o Nobyo

Visa para sa planong magpapakasal

Ito ay ang Australian visa-of choice kung balak ninyong magpakasal, at maligaya kayong magpakasal sa inyong nobyo sa Australia. Kung kayo ay nagkita na sa personal, at kayo ay talagang tunay na magpapakasal at magsasama habang buhay, at kayo ay may ebedinsiya at kayang patunayan ito, kayo ay puweding mag apply sa ganitong visa. Puwede namin kayong tulungan na mag-apply, at pag kayo ay nabigyan ng visa ikaw bilang fiancée puwede ka ng pumunta sa Australia sa ilalim ng Subclass 300 Prospective Marriage Visa .

Ang kondisyon ng Australian fiancée visa ay (a) kailangang pumasok kayo sa Australia bago kayo ikasal, at (b) kailangan kayong makasal sa loob ng siyam na buwan nuong araw na kayo ay napagkaluoban ng inyong visa.

Oras na kayo ay kasal na, puwede na kayong mag-apply sa Department of Immigration and Border Protection (kasama ng ebedinsiya na kayo ay kasal na) at puwede kayong mabigyan ng inyong Subclass 820.

At kung kayo ay nagsasama parin (at mapapatunayan ninyo ito) pakatapos ng dalawang taon, kayo ay mabibigyan ng Subclass 820 and 801.Ang ganitong klase ng visa ang kailangan ikaw ay dapat na SPONSORED ng iyong asawa o nobyo, at ang ibig sabihin nito na siya ay nararapat na sponsoran ka. Na kaya  nilang suportahan financially, dahil hindi ka pa entitled na makakuha o wala ka pang karapatan na mag apply gaya ng social security benefits sa gobyerno sa loob ng dalawang taon. At dapat sila ay Australian Citizen, Permanent Resident or Eligible New Zealand Citizen.

Puwede kayong mabigyan ng ganitong klase ng visa, at puwede din ninyong isama ang inyong anak kung may dependent pa kayong anak puwede silang mabigyan ng visa gaya sa visa ninyo. At puwede nilang ma enjoy ang same rights gaya sayo.

 

hc9